Har du sprogøre?

Vi tilbyder undervisning i 4 forskellige sprog!

Forsiden » Undervisning » Sprog

Sprog

Vil du gerne være vildt god til sprog?

På Haarby får du en seriøs engelsk-, tysk-, spansk- eller fransk-undervisning.

Ud over almindelig sprogundervisning er Haarby Efterskole godkendt som Cambridge Center. Så hvis du gerne vil mere med dit sprog og gerne vil på sprogefterskole, er du kommet det rette sted. Læs meget mere om Cambridge engelsk og Goethe tysk her på siden.

På Haarby Efterskole er sprog en stor del af hverdagen. Alle har op til 3 sprog. Du kan vælge imellem:

Formålet med undervisningen

er at udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog, sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen giver indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og styrker dermed deres internationale forståelse og forståelse af vores egen kultur.

Undervisningen tager udgangspunkt i de krav, som Undervisningsministeriet stiller. Det betyder, at eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder i engelsk, således at de taler, læser, skriver og forstår engelsk.

Engelsk er desuden det sprog, der anvendes under udvekslingsprogrammet. Det øger elevernes kommunikative færdigheder at stå i situationer, hvor deres modersmål ikke slår til, og hvor udvekslingsvennen ikke har samme basisviden.

Engelsk er et vigtigt redskab
i nutidens erhvervsliv, hvilket stiller ekstra krav til elevernes indsats i engelskundervisningen

Formålet med undervisningen

er at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder således, at de forstår talt og skrevet tysk og selv kan udtrykke sig både mundtligt og skriftligt.

Derudover giver undervisningen eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og styrker dermed deres internationale forståelse og forståelse af vores egen kultur.

Med dette for øje tilstræbes det, at eleverne har medindflydelse, og at undervisningen er så varieret som muligt. Vi arbejder i grupper, med elevoplæg, internettet, eksamenstræning, rollespil, musik & lege.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

“Buenos dias y bienvenidos a Haarby Efterskole”

Spansk kan, på tre af studieretningerne, vælges som andet sprog i stedet for tysk. På global studieretningen er spansk obligatorisk tredje sprog. Spanskundervisningen foregår på begynderniveau, og eleverne har to intensive spansk moduler om ugen.

Vi anvender “En Vivo” og “Tapas” tekst- og øvebog som undervisningsmateriale og inddrager også andet relevant spansk materiale således, at eleverne kan tilegne sig et grundlæggende kendskab til spansk – både mundtligt og skriftligt.

Eleverne vil gennem året ligeledes tilegne sig en vis viden om Spaniens kultur herunder landets traditioner, samfundsforhold og historiske begivenheder.

Ved skoleårets afslutning afvikles en intern, skriftlig prøve, hvor eleverne prøves i tekstforståelse og spansk grammatik.

På Haarby Efterskole har vi ikke fransk for begyndere – vi har fransk for de elever, som har haft det senest siden 7. klasse, og som ønsker at forbedre deres færdigheder heri.

Formålet med franskundervisningen
er at bygge videre på de færdigheder eleverne allerede har tilegnet sig. Eleverne skal nu opnå kundskaber og færdigheder således, at de forstår talt og skrevet fransk, samt selv kan udtrykke sig både mundtligt og skriftligt.

Derudover giver undervisningen eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og styrker dermed deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Der undervises ikke ud fra et fast bog system, men pensum sammensættes af nyere og for de unge relevante tekster, således at undervisningen desuden er så varieret som muligt. Vi arbejder i grupper, med elevoplæg, internettet, eksamenstræning, rollespil, musik & lege.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne finder og bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Haarby Efterskole er Cambridge Associate School og certificeret til at undervise i Cambridge engelsk.

Formålet med undervisningen
er en markant udvidelse af elevernes ordforråd samt træning af deres evne til at tilegne sig information i f.eks. køreplaner, aviser og brugsanvisninger. Vi lægger stor vægt på, at eleverne udvikler evnen til at udtrykke sig klart og præcist og dermed anvender sproget på et højt niveau.

Selve undervisningen
Cambridge adskiller sig væsentligt fra den traditionelle sprogundervisning. Pensum er fastsat af Cambridge University, men den enkelte skole vurderer selv, hvordan man bedst forbereder eleverne til den kommende eksamen.

På Haarby Efterskole gør vi meget ud af at styrke elevernes skriftlighed, fordi vi erfaringsmæssigt ved, at det er her de største problemer ligger, og fordi danske unge som udgangspunkt er meget dygtige til den mundtlige del. Da eksamenen, udover en skriftlig og mundtlig del, også indeholder en lyttedel, lægger vi ligeledes stor vægt på at træne færdighederne i at lytte og forstå. Eleverne lærer også at “skimme/skanne”, hvilket gør dem i stand til hurtigt at overskue en tekst og finde de væsentligste informationer, ligesom deres evne til at udtrykke sig kort og præcist bliver opøvet.

Vi beskæftiger os næsten udelukkende med faktuelle tekster – fra lærebøger, aktuelle avisartikler, brochurer, statistisk materiale og reklamer.

Internationalt anerkendt eksamen
Faget afsluttes med en internationalt anerkendt eksamen, der fastsættes af Cambridge University og svarer til den statskontrollerede eksamen for 16-årige elever i Storbritannien. Prøven er den såkaldte IGCSE-eksamen, der står for “International General Certificate of Secondary Education”

IGCSE-kurser er kendt for at udvikle kritiske uddannelsesmæssige færdigheder såsom genkaldelse af viden, mundtlighed, problemløsning, initiativ, teamsamarbejde og undersøgende færdigheder.

En bestået IGCSE-eksamen anerkendes af arbejdsgivere over hele verden og giver adgang til mere end 800 uddannelsesinstitutioner i 150 lande verden over.

IGCSE har præcis den samme værdi som den engelsk GCSE når det gælder adgang til højere lærer-anstalter og arbejdspladser i England:

  • IGCSE er sammenlignelig med den engelske O-niveau eksamen
  • IGCSE har et særdeles godt renommé på de internationale skoler rundt om i verden
  • En god karakter (C eller derover) i ”English as a Second Language” giver adgang til næsten alle universiteter i England og mange i USA, Canada og Australien, som bevis på, at eleven har tilstrækkelige engelskkundskaber til at kunne følge undervisningen det pågældende sted.

Eksaminationen afholdes i april eller maj og bliver rettet og vurderet i England. Det betyder, at resultaterne først foreligger i august.

Optagelse på Cambridge engelsk
forudsætter, at eleven deltager i og består en lille test, som afholdes før skolestart. Eleverne kan deltage i enten det ene eller begge fag. Er man tilmeldt skolen og optaget på International Studieretning, har man også Cambridge engelsk.

På Haarby Efterskole tilbyder vi engelsk som IGCSE-fag, og vi indstiller alle vore elever til den udvidede eksamen, hvor man kan opnå alle karakterer rangerende fra A* til G.

Selve Cambridge-eksamenen
er også anderledes. Mens man i Danmark skal skrive stil og ud fra en ukendt tekst vise mundtlige færdigheder, så indeholder Cambridge eksamen både læse-, lytte- og skriveøvelser uden anvendelse af hjælpemidler.

Læs om forskellen mellem Cambridge og FP10 engelsk.

Formålet med undervisningen
er på en anderledes, mere brugbar og motiverende måde at træne sig i at lytte, læse, skrive og tale tysk i realistiske og vedkommende hverdagssituationer.

Selve undervisningen
Her er ikke noget pensum, og Goethe tysk har en yderst kommunikativ tilgang til sproget, hvilket betyder, at der ikke er for meget fokus på grammatikken! Den bliver lagt ind som en naturlig del af træningen af de andre kompetencer. Er man tilmeldt skolen og optaget på International Linje, har man automatisk Goethe tysk.

Eksamen
De fleste af vores elever ligger omkring niveau A2 til B1 inden for den fælles europæiske referenceramme for sprog (fra A1 (begynder) til C2 (modersmål)). Eleverne kan selv i samråd med læreren vælge hvilket niveau, han/hun vil gå til prøve i. Den mundtlige prøve er en par-prøve, og eleven har medindflydelse på valget af egen eksamenspartner.

Internationalt anerkendt eksamen
Goethe certifikater, der udstedes af Goethe Instituttet (ambassadøren for det tyske sprog og kultur verden rundt), er anerkendt i hele verden og dermed gyldige til både uddannelsesinstitutioner og jobs i rigtig mange lande.