Pædagogisk praksis

Vi har erstattet karakterer med formativ vurdering

Forsiden » Undervisning » Pædagogisk praksis

Pædagogisk praksis

På Haarby Efterskole arbejder vi målrettet med elevernes personlige, faglige og sociale udvikling i forskellige sammenhænge. I denne beskrivelse vil det fremgå, hvilket læringssyn vi har og arbejder ud fra. Beskrivelserne for de enkelte fag, aktiviteter og arrangementer, der finder sted i løbet af året, kan man læse mere om i indholdsplanerne.

Fra skoleåret 2016/17 har eleverne på Haarby Efterskole fået færre karakterer i hverdagen, og vi arbejder i stedet med formativ vurdering. Eleverne skal reflektere over deres egen læring!

Bliv klogere her på siden – og læs artiklerne om projektet i Fyens Stifttidende:

“Fokus på faglighed og udvikling”
“Ingen karakterer i tasken”
“Slut med karakterer – det udvikler os som lærere”

Vores undervisnings- og læringsmiljø

Haarby Efterskole er kendetegnet ved, at eleverne aktivt forholder sig til deres egen læreproces. Det har stor betydning for læringen, at eleverne er i stand til at vurdere sig selv og evaluere egne læreprocesser. Disse formative processer, hvor læreren og eleverne løbende evaluerer og reflekterer over det lærte, har direkte indflydelse på effekten af elevernes læringsudbytte.

Lærerne bruger denne viden om, hvor langt eleven er kommet, til at tilrettelægge undervisningen, så læringen hele tiden peger fremad for den enkelte. Eleverne skal gerne have et billede af, hvor de er på vej hen samt, hvordan de kommer derhen. Evalueringer af læreprocessen foregår både ift. det mundtlige og skriftlige arbejde.

Vi kan se, at engagementet kommer med en dybere forståelse af, hvor man er på vej hen, samt hvordan man når sine mål.

Vi opfatter det skriftlige arbejde som en proces, hvor eleverne udvikler sig på mange parametre. Eleverne får i deres skriftlige arbejde ikke karakterer for deres arbejde. I stedet får eleverne feedback / feedforward, som skal anvendes til at forbedre opgaven.

Arbejdet med opgaven i anden omgang (efter man har fået feedback / feedforward) skal tvinge eleven til at reflektere over, hvilke “næste skridt” man må tage for at forbedre sin skriftlige opgave. Dette vil eleverne primært få tid til i undervisningen. Her vil eleverne også opleve at skulle kommentere på andre elevers arbejde og på den måde blive i stand til at finde tegn på læring hos hinanden.

På denne måde arbejdes der med skriveprocessen, og tilbagemeldingerne fra læreren og kammeraterne anvendes målrettet til at forbedre arbejdet. Når eleverne skal arbejde på denne måde med hinanden, kræver det at de har tillid til hinanden, og naturligvis er det noget, de skal vænne sig til. Lærerne har fokus på, at disse kompetencer skal læres af eleverne, og at de skal føle sig trygge i klassen.

Haarby Efterskole læner sig op ad forskningen omkring anvendelsen af karakterer, der på dette punkt bl.a. fortæller, at karakterer kan hæmme læringen hos den enkelte. I stedet for karakterer i hverdagen, vælger vi at arbejde med, hvordan eleven kan udvikle sig fagligt ved i højere grad at reflektere over det, eleven kan gøre bedre til næste gang. Lærerne arbejder derfor med at give kommentarer til det skriftlige arbejde, der får eleven til at tænke over sit næste skridt.

Af disse årsager indgår karakterer ikke i det skriftlige arbejde før man får sine standpunktskarakterer i oktober/februar. Disse, samt årskarakterer, er de eneste karakterer eleverne modtager i løbet af året. Denne måde at evaluere elevernes læringsprogression anvender vi bevidst, da vi kan se, at vores elever motiveres af det og lærer mere.

Lektier er en væsentlig del af den faglige udvikling, men vil være afbalanceret ift. de øvrige aktiviteter efterskolelivet byder på. Vi er af den  overbevisning, at det ikke er mængden af lektier, der definerer kvaliteten af undervisningen og dermed læringen, men mere måden lektier anvendes i udviklingen af den enkelte elevs faglighed.

Man går til eksamen i sine FP10 fag samt Cambridge engelsk og Goethe tysk. Spansk er kun en intern prøve.

IT har en væsentlig plads i vores måde at tilrettelægge læringsforløb på. I de forskellige fag indgår IT som en naturlig del af undervisningen, og eleverne forventes at medbringe en pc. Vi bruger Office 365.

Alle elever er en del af en kontaktgruppe i løbet af skoleåret. Hver kontaktgruppe har en kontaktlærer tilknyttet, som har ansvaret for ca. 10 elever. Kontaktgruppen er et af de mindre fællesskaber, hvor man hver uge på kontaktgruppemødet får mulighed for at reflektere over sit eget efterskoleophold, kammeratskabet på værelset og sammenholdet i kontaktgruppen.

Vi vil gerne udfordre vores elever til at reflektere over samværet med de øvrige elever, samt hvordan de ser sig selv i det store fællesskab. Man skal som elev på Haarby Efterskole være en del af fællesskabet, og vi forventer, at man har lyst til at involvere sig i dette. Det relationelle arbejde vægter vi højt, fordi vi tror på, at den gode relation rummer en masse potentiale for personlig udvikling.

På denne måde skal eleverne kunne fungere i både de mindre fællesskaber (kontaktgrupper, klasser, linjer og studieretninger) samt det store fællesskab, som rummer alle elever. Vi arbejder med deres relationelle kompetencer og vil samtidig fokusere på deres udviklingspotentialer, således at de udvikler deres kompetencer som sociale mennesker.

Vores pædagogiske praksis udspringer af vores værdigrundlag, mission/vision og efterskolernes hovedsigte. Alle indholdsplaner tager udgangspunkt i vores pædagogiske praksis (læringssyn, måde at tænke undervisning, læring, evaluering og socialt samvær).